الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه


 

https://i0.wp.com/ia601606.us.archive.org/29/items/Faqir_Mohammad_Darwesh_Album_2/darwesh-album-2.gif

مشهور، نامتو دمظلومانوداهونو منعكس كوونكى لوي مبارز اوداسلامي امارت ترجمان الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه

 

عالمه وګورى ستر شان دعلم،خداي داباد لري جهان دعلم

4.7 MB

======================================

الله دركړۍ څومره لوړ مقام دې فيدائي دستا دې قربانى ته

5.4 MB

====================================== 

التدريب والاعداد ژوند زمزنږ لار زمونږ الجــهاد الـــجهاد

5.9 MB

 ======================================

ارمان شهيده چې دى پوره شوه دالله كوه شكرونه قـــــــربان

3.7 MB

                             ======================================                             

                                                           ازمويــــلې چى زمونږ سره چا زور دى هوالله پاڅيدلى ندي

7.0 MB

                 ======================================                                

                                                  بياى دغربي ټلوالې ژامى ماتوي غازيان دا استشهادى غازيان

4.9 MB

====================================== 

بياغليم دشازلميانوجنګ كى ګير او راحصار ده بياپه ژوندكې

5.9 MB

====================================== 

بياله غليم نه انتقام اخلې اتل فيدائي ځان ځاروي دخداي له دينه

3.6 MB

======================================

چى دعشق كاروان ته غوره كړو سالارخداي جهان كړو په طه

7.7 MB

====================================== 

چى ديتيم نازكى شونډى اسويلى وسپړي د درد په ګوتو مى …

8.5 MB

====================================== 

چې يې مرام پسي دانګلې مدام لمبوته په ښكلې دين سروركوي

5.5 MB

====================================== 

چى دخواږه ژوندون بهار ماتوو عشقه په وينو دى خومارماتوو

7.4 MB

====================================== 

دشازلمو په مينځ كې ګيرده غليم اخته په غم اخته په ويرده غليم

7.9 MB

====================================== 

كفرته غضب ده خو دحورو دلربا راځي بيامى فيدائي جانان په

5.3 MB

====================================== 

دخپل اشنا دوينو څاڅكې به ګټمه مغربيه زما دانتقام انتظاركړه

4.7 MB

====================================== 

دصليب په مركزونوبياګزار دى پرىدمستو فيدائي ځلميوواردى

5.0 MB

====================================== 

دابدي ژوندون په لورى مسافره ياره خداى دقبول كړه مجاهده ياره

5.9 MB

====================================== 

داافغانستان ده دباتوروننګياليو وطن تل مو ده ساتلى دنيكونو او .

4.7 MB

======================================

دبدر عمليات: بيادتيارو په غيږكې ښكارې ځليدلې بدر زمونږ .

5.7 MB

====================================== 

دادچادوينو رنګ ده چې ګلونه ورته خاندي كه ځلمى داستشهاد

7.7 MB

====================================== 

داله ننګه ډك ځلمى كړي عجيبه قربانى ټول جهان ورته حيران دى

4.5 MB

====================================== 

دادقربانيو حماسوډګردى دادغورځنګونو جهادو سنګردى

3.9 MB

====================================== 

دنړيوال كفرپه وړاندى دحق نوي سنګر دانقلاب دځلموكوردي

6.3 MB

====================================== 

درڼو ستورو په ځل كې دشفق وړانګى خورى وي دشهيدو اسويليو

5.8 MB

====================================== 

دوطن مينه قربانى په مال او سرغواړي سينى سپرغواړي ورخطانشي

8.2 MB

====================================== 

دلته جوړ كړي صليبيانو مركزونه فيدائي ځوانه زرشه پري حمله كوه

6.1 MB

====================================== 

دې وړو وړو موجو نه اوس جوړ شوي دى طوفان دى راګيردي

12.8 MB

====================================== 

دومره ډيرزيات شي خفګان كله كله چى په ماتنګ شى جهان كله كله

7.6 MB

====================================== 

علم به عمل كوي مزه دښي تقوا سره پام چى دوكه نشي خواهشاتو ددنيا

5.7 MB

 ======================================

ګيرله هرى خوانه دنړي كفري اورپكى دي تښتى به په كومه دولو لارې

6.3 MB

====================================== 

غليم باندي طوفان يې زلمى فيدائي اتوم دمسلمان يې زړګيه فيدئي

5.3 MB

====================================== 

غرور يې مات كړو دصلييبانوغيورو زلميو فيدايانوددين ګلبڼ ته دزړه

9.4 MB

====================================== 

ګوره فيدائي اشنا زمونږ دشملى ګل يې ځار په دښمن تندريې اجل يې

6.9 MB

====================================== 

ګوري فيديايي ځلمي دااستشهادى ځلمى جوړدى طوفان تندربيالښكرو

6.1 MB

====================================== 

هغه وينه چى دخداي په نوم فيدا شي چې پخه شي په انګار

14.6 MB

====================================== 

هجران دى دردولې لادرديږي ائ شهيده ملګري ديادونو ته

5.4 MB

====================================== 

حصارونه ماتوي شو تر هدفه رسيداي شوه پتنګان يو فيدايان يو

3.5 MB

====================================== 

اسلامى نړي هريوچې نن بريتى تاووي په تا وياړي سرشندونكي

6.9 MB

====================================== 

استشهاد ته ځى ګوره بيا ځلمي ايمانى جذبې څپى وهي لكه سپين

7.4 MB

 ======================================

كه په سرووينو لت پت له دنيا لاړم دمولا په محبت له دنيا لاړم

1.7 MB

====================================== 

خود به په تيښته مجبوريږي صليبيه درځي چې فيدايان فيدايان

12.7 MB

 ======================================

خداي ستا دعشق په راز چي څوك خبر شي ستا په مينه كي عمر

8.0 MB

====================================== 

لاړلو دژوند له كوره كډي باروي ځلمي كډي باروي ځلمي

4.8 MB

====================================== 

لاړي لاړي له دنيا مل د جليل شه موراو پلارته دى صبرجميل شه

1.1 MB

====================================== 

ملګرو راكړي ښه په مينه رخصتونه ځو دفيدائي حملى لپاره

5.1 MB

 

منم ستړي مزلونه او دردونه خو به وي ملګرو انقلاب دى

6.7 MB

====================================== 

مرګ يې مه بوله ژوندون ده شهادت دجنت په لاره يون ده شهادت

1.6 MB

====================================== 

د الله دلارى مجاهدينو ته دخپلو مشرانو لخوانصيحت يو څو ټكى

7.5 MB

====================================== 

نه به مى ژړيږي په سپيڅلى شهادت موري ماته به له پاكه ربه غواړي

9.4 MB

====================================== 

نعرى له هرخوا بيادتكبيردي غازيانو پاڅى غربيان راګيردي

4.8 MB

====================================== 

نظر كى مې غړيږي ژړيدلى طالبان ډير زيات راته ياديږي غم ځپلي طالبان

6.1 MB

 ======================================

رنځور زړه دامت لره دوا وركړه ربه درحم په درمل باندي شفاء وركړه ربه

5.2 MB

 ======================================

نوره دى بس وه په پالنګ دناز خوبونه ځه سنكر ته ځو تور ټوپك راوخله

6.1 MB

====================================== 

نن به بيا واسمانو ته يو سپيڅلى روح په لار شي اوس به بيا په غليمانو لكه

7.4 MB

 ======================================

نن يې ګوري بيا به نه تر سترګو كيږي قافلى دشازلميو روانيږي

6.1 MB

====================================== 

اوس به دى خوښ شي فيدائي بريدونه ،غليمه نور لا فولادي بريدونه

4.7 MB

====================================== 

اوس ګالى دردونه مه كړي فريادونه خوري چى ګزارونه نن دغازيانو

14.9 MB

====================================== 

دخپل تن په وينو اور دهجران وژنم ټوك ټوك نه يم راټوكيږم هجران وژنم

2.1 MB

====================================== 

نو راكوو دواړه لاسونه خفه نشي كاميابي تل راته غواړه خفه نشي

2.8 MB

====================================== 

راوله ظالمه حادثى دى په ما راوله ستا ډيري لښكري قافلې دپه ماراوله

5.0 MB

====================================== 

دغازي جانان كيسه يې مسته مسته ،زنګوي زړونه نشه يې مسته

1.7 MB

 ======================================

خداي كله به تيريږي وار داوښكولاګرميږي ورځ په ورځ بازار د اوښكو

2.1 MB

====================================== 

مجاهديم دجګړو غيږه كى اوسم ،لكه ګل يم داغزو غيږه كى اوسم

2.1 MB

====================================== 

سه سپين ښكلى لښكردي ولاړ په سپين ډګر دي دسنبال په فن هنردى

9.5 MB

====================================== 

سلام غازيانو سلام په فيدايانو سلام لوړو عزمونو ته مو ددين ګلانو سلام

4.2 MB

====================================== 

سلام سلام سلام ائ قدردانو فيدايانو په دين باندي مينو طالبانو فيدايانو

8.4 MB

====================================== 

سيمه ده كه غر ده زمونږ كلې بيا چيغه دلښكر ده زمونږكلې

4.9 MB

====================================== 

سر په مزلو مسافر دتورو شپو مسافر ،داستشهاد دغيږي ځي تر سپيدو مسافر

8.8 MB

====================================== 

شفق شوه دوير هنداره چى په وينو كى لت پت شوي دتاريخ زخمى يادګاره

8.5 MB

====================================== 

ترڅو مو چى روح په تن وي تا به ساتو تل ازاده ډاډمن اوسه هيواده

4.0 MB

====================================== 

څوك چى شبګيركوي تر ځمكه لاندى لاره باسى داسي دنرغوندي ملګري

6.1 MB

 ======================================

ستادغرور په ماڼى وايې تكبيرونه زلمى طالبان بيا كړي غورځنګونه زلمى

3.9 MB

 ======================================

ستا په حضور كى به يې خاندي اندامونه خداي دفيدايانو ستادين ګټونكى خلك

6.2 MB

====================================== 

تل يې دتكبير په بدرګو كوو الجهاد الجهادسخت مرګونى وار يې په پردوكوو

7.2 MB

====================================== 

تندريزه مفكوره ده تندريز دى ګذارونه څه عجيبه فلسفه ده ړنكوي كفري برجونه

5.7 MB

====================================== 

تياري به رڼا كيږي نن خيرده كه لويدلى دي لمرونه ،اخر به سحر كيږي

5.8 MB

====================================== 

داستاذ ياسردريښتونى وينا په ليكه:له زندانونو مه ويريږه مسلمان زلميه

5.9 MB

====================================== 

وګرانه طالبه په خندا د ګل په شان يې ،كله چى سنګر ته په مزه مزه روان يې

4.3 MB

====================================== 

زه له پورى كلى راغلم ستاپه كلې كى ميلمه شوم ګرانه ستا ديوال خواته زه يو څو

9.2 MB

====================================== 

زه مسلمان يم مجاهديم ،ترهګر نه يم ړوند شى دهشتګرنه يم نه مى پيژنى

6.2 MB

====================================== 

ظالمان وژنى زمونږ وروڼه يرغلونو باندى ناپايه اوښكى مو بهيږي ګريوانونو باندى

5.5 MB

====================================== 

ځلمي دقربانى ډګر ته درومى په تلوار ګزار دي ګزار غمي داستشهاد په ټټرږدي قطار

5.7 MB

====================================== 

ځان كړه جوړ چى دهرڅوك دسترګو تور يادوي هسى نه چى دغازيانو ته پيغور يادوي

8.2 MB

====================================== 

ځان ته مسلمان وائي ګرځى دپردى سره ولم به دا خپل تربورجوړ ده مرګى سره

5.1 MB

 ======================================

زړه د كابل كى بيا پري اوري تندرونه په غربى ځواكونو بياغليم حصار دي

6.7 MB

 ======================================

په شيرين ځان ورځو سودا كړو ستړي فاني دنياګي

15.3 MB

====================================== 

جهاد الجهاد په تكبير ترنم ترڅو چى ژوندى وي اسلام يې ځم

2.2 MB

====================================== 

چى ژوند غواړم دمرګونو دنيا اخلم ستړى ستړى دغمونو دنيا اخلم

5.5 MB

 ======================================

دازادى رانيژدى شوي دوختونه وه غازيانو !غازيانو مبارك مبارك شه

6.5 MB

====================================== 

دجهاد محكم سنګر ده توره بوړه هر كافر ته درد سر ده توره بوړه

8.2 MB

====================================== 

فخرتاريخ يو تاريخونه يادګارونه بت شكن قوم يومات بوتونه يادګارونه لرو

8.6 MB

 ======================================

مه ستايه شاعره نور پيزوان او اميل مه ستايه وستايه سنګر غازيان

6.0 MB

====================================== 

دبت شكن خپرندويه مركز كوشش كوي ترڅو وكولاۍ ش چي تاسو ته نوى تراني وړاندې كړي داځل داردو ترانو يو ښكلى مجموعه وړاندي كوي

دبت شكن خپرندويه مركز كوشش كوي ترڅو وكولاۍ ش چي تاسو ته نوى تراني وړاندې كړي داځل داردو ترانو يو ښكلى مجموعه وړاندي كوي

Download All

 

 

Advertisements

8 comments on “الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه

  1. thankyou so much but as we are Muslim and I love more than more with Nat and Hamd but I can’t to find it in your websit please inter them in your sound Nat and Hamd

    Kind regard

  2. ګرانه سلام او نیکی هیلی می ومنه زه د حمد او نعت سره ډیره علاقه او مینه لرم مګر ستاسی په ویب پاڼه کی می چه هر څومره ولټول پیدا می نکړل لطفا راسره همکاری وکړی

ځواب دلته پرېږدئ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  بدلون )

w

Connecting to %s