بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 3# //غليمه خيال وکړه جنګي افغانستان ده//عابدالله ماشوم او ملګری


بسم الله الرحمن الرحيم

بت شکن خپرندویه اداره

وړاندې کوي

پشتوترانه 3#

غليمه خيال وکړه جنګي افغانستان ده

ټول سنګر سنګر ده

دا اريانا او خراسان دي

اواز

عابدالله ماشوم

https://ia902504.us.archive.org/0/items/JangiAfghanistan/ghalima%20kheyal%20kawa3.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 2# // شولو مردار اربکي دا لوي غدار دي //عابدالله ماشوم


بسم الله الرحمن الرحیم

بت شکن خپرندویه اداره

وړاندې کوي

پشتوترانه 2#

شولو مردار اربکي دا لوي غدار دي

عابدالله ماشوم

https://ia902508.us.archive.org/29/items/ArbakiTarana1/arbaki%20tarana1.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 1# //سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه//محمدامین حیدري


بسم الله الرحمن الرحیم

بت شکن خپرندویه اداره

وړاندې کوي

پشتوترانه 1#

سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه

محمدامین حیدري

https://ia902508.us.archive.org/19/items/Botshikan1/masta_sapa_sha1.jpg

بسم الله الرحمن الرحیم بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي پشتوترانه 1# سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه محمدامین حیدري

لوستلو ته دوام ورکړئ

دپسرلي وږمې // مولوي محب الله حقاني


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

▂▃▅▇█▓▒ Da_pasarli_Wagmi ▒▓█▇▅▃▂

ترانه ويونکی دی :مولوي محب الله حقاني

————————————————–

https://archive.org/download/da-pasarli-wagmee444/da-pasarli-wagmee444.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

پښتوترانونوي البم : دسنګرفيصلې // عبدالحكيم سجاداوملګري


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دسنګرفيصلې

ترانه ويونکي دي :عبدالحكيم سجاداوملګري

————————————————–

https://archive.org/download/DaSangerFesali/DaSangerFesali.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

پښتو تراني : دګرنيټ جنګ // ګل خوبان لكي اوملګري


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دګرنيټ جنګ

ترانه ويونکي دي :ګل خوبان لكي اوملګري

————————————————–

https://ia801900.us.archive.org/35/items/TheGrenadeWar/DaGranadeJang.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

مظلومې اوښكې // الحاج ملا فقيرمحمد درويش


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

https://ia601808.us.archive.org/8/items/mazlomeeokhkee/title1.jpg

ترانه ويونکى دى :الحاج ملا فقيرمحمد درويش

————————————————–

https://ia601808.us.archive.org/8/items/mazlomeeokhkee/MazlomeOkhkee.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

د خالدبن الوليد د سپيڅلوعملياتو په افتخارنوي ويل شوى ويډيو ترانه _الخالد عمليات


لوستلو ته دوام ورکړئ