دصباون آذان //الحاج فقيرمحمد درويش اواخترمحمدبهار


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دصباون آذان

ترانه ويونکي دي :الحاج فقيرمحمد درويش اواخترمحمدبهار

————————————————–

https://ia801700.us.archive.org/25/items/DA_SABAWOON_AZAN/MohammadDarwesh.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ