مزاكرات د نه منم // حضرت الله


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

مزاكرات د نه منم

ترانه ويونکى دى :حضرت الله

————————————————–

لوستلو ته دوام ورکړئ