شهيد انعام الله انعام مكمل ترانومجموعه نمبر۱


شهيد انعام الله انعام مكمل ترانومجموعه نمبر۱

شهيد انعام الله انعام مكمل ترانومجموعه نمبر۱

داتراني دشهيد انعام الله انعام په ښكلي اواز دي  دتران لوستلو ته دوام ورکړئ