بت شكن خپرندويه اداره تاسو وروڼو ته يو په زړه پوري البم ډالى كوي ||داخترتحفه||اوازونه سحرګل حنفي دوست او ملګري


بت شكن خپرندويه اداره تاسو وروڼو ته يو په زړه پوري البم ډالى كوي ||داخترتحفه||اوازونه سحرګل حنفي دوست،عصمت الله ماشوم او ملګري

لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements