نوي البم شهادت اوازونه شهيد سميع الله شاهد او ملګري


https://i2.wp.com/ia801607.us.archive.org/21/items/Shahadat2012/shahadat.jpg

دبت شكن خپرندويه مركز كوشش كوي ترڅو وكولاۍ شې چي تاسو ته

نوى  تراني وړاندې كړي داځل دشهادت پنوم نوي البم وړاندي كوي لوستلو ته دوام ورکړئ