پښتوترانونوي البم : دسنګرفيصلې // عبدالحكيم سجاداوملګري


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دسنګرفيصلې

ترانه ويونکي دي :عبدالحكيم سجاداوملګري

————————————————–

https://archive.org/download/DaSangerFesali/DaSangerFesali.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

غمونه او دردونه // عبدالحكيم سجاداوملګري


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

غمونه او دردونه

ترانه ويونکي دي :عبدالحكيم سجاداوملګري

————————————————–

https://ia601703.us.archive.org/22/items/GhamonaAwDardona/GhamonaAwDardona900.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

دحماسي ترانو بلبل اودانقلاب جرس ښاغلي عبدالحكيم سجاد په اوازد ترانو نوي مجموعه


دحماسي ترانو بلبل اودانقلاب جرس ښاغلي عبدالحكيم سجاد

دحماسي ترانو بلبل اودانقلاب جرس ښاغلي عبدالحكيم سجاد

دترانو مينه والوته خبروركول كيږي چي دحماسي ترانو

بلبل اودانقلاب جرس ښاغلي عبدالحكيم سجاد په

اوازد ترانو نوي مجموعه چي تعداد تقريباً ۶۰ نه اوړي

وړاندي كوو الله ج دوكړي چي ستاسو تنده پري ماته شي

دخپريدو نيټه :۲۱\۱۰\۲۰۱۱

لوستلو ته دوام ورکړئ