مظلومې اوښكې // الحاج ملا فقيرمحمد درويش


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

https://ia601808.us.archive.org/8/items/mazlomeeokhkee/title1.jpg

ترانه ويونکى دى :الحاج ملا فقيرمحمد درويش

————————————————–

https://ia601808.us.archive.org/8/items/mazlomeeokhkee/MazlomeOkhkee.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

دصباون آذان //الحاج فقيرمحمد درويش اواخترمحمدبهار


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دصباون آذان

ترانه ويونکي دي :الحاج فقيرمحمد درويش اواخترمحمدبهار

————————————————–

https://ia801700.us.archive.org/25/items/DA_SABAWOON_AZAN/MohammadDarwesh.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ

الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه


 

https://i0.wp.com/ia601606.us.archive.org/29/items/Faqir_Mohammad_Darwesh_Album_2/darwesh-album-2.gif

مشهور، نامتو دمظلومانوداهونو منعكس كوونكى لوي مبارز اوداسلامي امارت ترجمان الحاج ملافقيرمحمددرويش دترانو دوهمه مجموعه دبت شكن خپرندويه ادارى لخوا نشر شوه

لوستلو ته دوام ورکړئ

الحاج فقيرمحمد درويش لمړي ترانو ټولګه


الحاج فقيرمحمد درويش لمړي ترانو ټولګه
الحاج فقيرمحمد درويش لمړي ترانو ټولګه

الحاج فقيرمحمد درويش دترانو لمړي ټولګه

  لوستلو ته دوام ورکړئ