بدري لښكري فيضان الله فيضاني


بدري لښكري فيضان الله فيضاني

بدري لښكري فيضان الله فيضاني

پښتو تراني  بدري لښــــكري  

خپريدو نيـــــټــه  31-7-2011

لوستلو ته دوام ورکړئ