بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي//پشتوترانه 1# //سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه//محمدامین حیدري


بسم الله الرحمن الرحیم

بت شکن خپرندویه اداره

وړاندې کوي

پشتوترانه 1#

سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه

محمدامین حیدري

https://ia902508.us.archive.org/19/items/Botshikan1/masta_sapa_sha1.jpg

بسم الله الرحمن الرحیم بت شکن خپرندویه اداره وړاندې کوي پشتوترانه 1# سرو انګریزانو ته د نیل مسته څپه شه محمدامین حیدري

لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements
https://botshikan.files.wordpress.com/2012/08/mohammad-amin-hedary.jpg

بت شكن خپرندويه مركز تاسو وروڼوته يو په زړه پورې البم وړاندي كوي دا البم په ((۴۷)) ترانومشتمل ده ترانه ويونكى ده محمدامين حيدري اوملګري


لوستلو ته دوام ورکړئ