محمد طاهر بهار واليم1ترانو شمير60


دمحمدطاهربهاردنوو ترانو مجموعه چي

تعداد يى ۶۰ ته  رسيږۍ تاسو كولاي شي

چي په مستقيمه توګه كمپوټرونو ته

ښكته كړي

لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements