پښتو تراني : دګرنيټ جنګ // ګل خوبان لكي اوملګري


دتوره بوړه ويب پاڼه تاسو وروڼو ته يو نوی دزړه پورو ترانو البم ډالۍکوي

دګرنيټ جنګ

ترانه ويونکي دي :ګل خوبان لكي اوملګري

————————————————–

https://ia801900.us.archive.org/35/items/TheGrenadeWar/DaGranadeJang.jpg

لوستلو ته دوام ورکړئ