دالهجرة جهادي سټوډیو د دعوت لړۍدوهم اصدار تازه او په زړه پوري ویډیو نشرشوهدافغانستان اسلامي امارت دفرهنګي چارو کميسيون سمعي او بصري څانګه الهجرة دجهادي خپرونو اداره خپلو درنو مينه والو ته ددعوت دلړۍ دوهم اصدار ډالی کوي لوستلو ته دوام ورکړئ

Advertisements